குறிச்சொற்கள் மனுஷ்ய புத்திரன்

குறிச்சொல்: மனுஷ்ய புத்திரன்