குறிச்சொற்கள் மனுஷ்யுபுத்திரன்

குறிச்சொல்: மனுஷ்யுபுத்திரன்