குறிச்சொற்கள் மந்தரர்

குறிச்சொல்: மந்தரர்

‘வெண்முரசு’ – நூல் மூன்று – ‘வண்ணக்கடல்’ – 40

பகுதி ஏழு : கலிங்கபுரி அர்ஜுனன் அரண்மனைக்கட்டடங்களின் நடுவில் சென்ற கல்வேயப்பட்ட பாதையில் ஓடி மடைப்பள்ளிகள் இருந்த பின்கட்டை நோக்கிச்சென்றான். சரிந்து சென்ற நிலத்தில் படிகளை அமைப்பதற்குப்பதிலாக சுழன்றுசெல்லும்படி பாதையை அமைத்திருந்தார்கள். கீழே மரக்கூரையிடப்பட்ட...