குறிச்சொற்கள் மத்துறு தயிர் [சிறுகதை]

குறிச்சொல்: மத்துறு தயிர் [சிறுகதை]