குறிச்சொற்கள் மகாநந்தீஸ்வரம்

குறிச்சொல்: மகாநந்தீஸ்வரம்

இந்தியப் பயணம் 7 – மகாநந்தீஸ்வரம்

செப்டம்பர் ஆறாம் தேதி அகோபிலத்திலிருந்து கிளம்பும்போது மணி பன்னிரண்டு. நேராக ஸ்ரீசைலம் வரவேண்டுமென்று திட்டம். மலைக்கோயிலுக்கு சென்றது உற்சாகமாக இருந்தது. ஓட்டுநர் ரஃபீக் பாபு புத்துணர்ச்சியுடன் ஓட்ட நேராக  ஆலகட்லா வந்தோம். அங்கே...