குறிச்சொற்கள் போர்ன் தடை -ஷோபா சக்தி

குறிச்சொல்: போர்ன் தடை -ஷோபா சக்தி

போர்ன் தடை -ஷோபா சக்தி

ஜெ, போர்ன் தளங்களைத் தடைசெய்வது பற்றிய விவாதம் நடப்பதை அறிந்திருப்பீர்கள். இதில் இருவகை குரல்கள் ஒலிக்கின்றன. ஓங்கி ஒலித்தது ‘சுதந்திர தாராளவாதிகளின்’ குரல்தான். அவர்கள் போர்ன் தளங்கள் தடைசெய்யப்படுவது தனிமனித உரிமைக்கு எதிரானது என்று...