குறிச்சொற்கள் பொற்கொன்றை! வீடுறைவு

குறிச்சொல்: பொற்கொன்றை! வீடுறைவு

அரசன்,சிட்டுக்குருவி- கடிதங்கள்

பித்திசைவு மூன்று வருகைகள். செங்கோலின் கீழ் என் அன்பு ஜெ, காலையில் செய்தித்தாளை புரட்டிவிட்ட பின் ஓர் இனம் புரியாத எதிர்மறை சிந்தனைகள் வந்தது.... இதனை விரட்ட ஜெ வின் தளத்திற்கு சென்று வருவோம் என்று தான் திறந்தேன்....