குறிச்சொற்கள் பொய்ப்பித்தலும் ஃபேய்சியமும்

குறிச்சொல்: பொய்ப்பித்தலும் ஃபேய்சியமும்