குறிச்சொற்கள் பேசாதவர்கள் [சிறுகதை]

குறிச்சொல்: பேசாதவர்கள் [சிறுகதை]