குறிச்சொற்கள் பெருமாள் முருகன் தீர்ப்புக்குப்பின்…

குறிச்சொல்: பெருமாள் முருகன் தீர்ப்புக்குப்பின்…