குறிச்சொற்கள் பெருமாள் முருகன் தீர்ப்புக்குப்பின்…

குறிச்சொல்: பெருமாள் முருகன் தீர்ப்புக்குப்பின்…

பெருமாள் முருகன் தீர்ப்பு- சட்டத்தின் நோக்கில்…

  ஆசிரியருக்கு, இணைப்பு -http://www.legallyindia.com/bar-bench-litigation/read-justice-sanjay-kishan-kaul-s-epic-defence-of-freedom-of-expression-author-perumal-murugan நீங்கள் நீதிமன்றங்களுக்கு வழங்கியிருக்கும் பாராட்டுதல்கள் சற்று அதிகப் படியானது, போகட்டும். முதலில் இந்த விஷயத்தில் இரண்டு முக்கிய பேசுபொருட்கள் சற்றேறக் குறைய அனைத்து விவாதங்களிலும் இத்தீர்ப்பிலும் விடுபட்டுள்ளது. புனைவென்பதும் ஒரு மாற்று வரலாறே :...

பெருமாள் முருகன் தீர்ப்புக்குப்பின்…

உயர் நீதிமன்றத் தீர்ப்பிற்குப் பிறகு பெருமாள் முருகன் அறிக்கை. நண்பர்களே, வணக்கம். தீர்ப்பு மிகுந்த மகிழ்ச்சி தருகிறது. உள்ளொடுங்கிப் புகைந்த மனத்திற்குப் பெரும் ஆறுதலாக இருக்கிறது. ‘எழுத்தாளர் உயிர்த்தெழுந்து மீண்டும் எழுதட்டும்’ என்னும் இறுதி வாசகத்தின் ஒளியைப் பற்றிப்...