குறிச்சொற்கள் பெருமாள்முருகன் தீர்ப்பும் நம் அறிவுஜீவிகளும்

குறிச்சொல்: பெருமாள்முருகன் தீர்ப்பும் நம் அறிவுஜீவிகளும்

பெருமாள்முருகன் தீர்ப்பும் நம் அறிவுஜீவிகளும்

  பெருமாள் முருகனின் எழுத்து சமூகத்தடைக்கு உள்ளான வழக்கில் தீர்ப்பு வந்துள்ள விஷயத்தை நண்பர்  ‘இந்து’ கோலப்பன் அழைத்துச்சொன்னார். தீர்ப்பின் குறிப்பிடத்தக்க பகுதிகளை அவரே அனுப்பியிருந்தார். நான் இங்கிலாந்தின் கிராமப்புறங்களில் சுற்றிக்கொண்டிருந்த தருணம்.  திரும்பி...