முகப்பு குறிச்சொற்கள் பெருஞ்சாத்தன்

குறிச்சொல்: பெருஞ்சாத்தன்