குறிச்சொற்கள் பூவிடைப்படுதல்

குறிச்சொல்: பூவிடைப்படுதல்

மலர்களின் கவிதைகள்

ஆசிரியருக்கு, தினம் தினம் பூக்களையும், அது பூக்கும் செடிகளையும் பார்த்தாலும் ஒவ்வொரு நாளும் புதிதாகவே தோற்றமளிக்கின்றன, ஒரு மலர் போலப் பிறிதொன்று இல்லை, ஏன் ஒரு கணத்தில் தோன்றுவது போல அடுத்த கணம் இல்லை....