குறிச்சொற்கள் பூர்ணம் [சிறுகதை]

குறிச்சொல்: பூர்ணம் [சிறுகதை]