குறிச்சொற்கள் பூமி சூக்தம்

குறிச்சொல்: பூமி சூக்தம்

பூமி சூக்தம்

ஜடாயு மொழியாக்கம் செய்த ரிக்வேதப் பாடல் , இணைப்பு