குறிச்சொற்கள் புளூமிங்க்டன்

குறிச்சொல்: புளூமிங்க்டன்

யாருடைய ரத்தம்?

நண்பர்களே, க.நா.சு நெடுங்காலம் முன்பு ஒரு நாவலை மொழியாக்கம் செய்தார். பேர் லாகர் குவிஸ்ட் என்ற சுவீடிஷ் எழுத்தாளர் எழுதிய 'அன்புவழி' என்றநாவல்   இந்த சிறு நாவல் தமிழ் எழுத்தாளர்கள் நடுவே ஆழமான ஒரு...