குறிச்சொற்கள் புலிநகக் கொன்றை

குறிச்சொல்: புலிநகக் கொன்றை

புலிநகக் கொன்றையை முன்வைத்து ஓர் உரையாடல்

அன்புள்ள கிருஷ்ணன் அவர்களுக்கு , சுந்தர ராமசாமி வீட்டில் உங்கள் நாவலின் கைப்பிரதியைக் கண்ட நினைவு. பிறகு ஆங்கில நாவலை என் நண்பர் ஒருவரிடமிருந்து வாங்கி சில அத்தியாயங்கள் படித்தேன். என்னால் ஆங்கிலத்தமிழ் நாவலைப்...