குறிச்சொற்கள் புலவர் பாடாது ஒழிக!

குறிச்சொல்: புலவர் பாடாது ஒழிக!

புலவர் பாடாது ஒழிக!

நாஞ்சில்நாடன் எழுதிய கட்டுரை. காலம் இதழில் வெளிவந்தது புலவர் பாடாது ஒழிக http://nanjilnadan.com/2015/07/25/%E0%AE%AA%E0%AF%81%E0%AE%B2%E0%AE%B5%E0%AE%B0%E0%AF%8D-%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AE%BE%E0%AE%A4%E0%AF%81-%E0%AE%92%E0%AE%B4%E0%AE%BF%E0%AE%95-%E0%AE%8E%E0%AE%A9%E0%AF%8D-%E0%AE%A8%E0%AE%BF/