குறிச்சொற்கள் புரட்சி வரவேண்டும்!

குறிச்சொல்: புரட்சி வரவேண்டும்!