குறிச்சொற்கள் புனித் தோமையர்

குறிச்சொல்: புனித் தோமையர்

மறைக்கப்பட்ட பைபிள் :தோமையர் எழுதிய சுவிசேஷம்

உயிர் வாழும் கிறிஸ்துவால் சொல்லப்பட்டதும் திதிமோஸ் யூதாஸ் தாமஸ் எழுதியதுமான ரகஸிய வசனங்கள் இவை: I ] அவர் மீண்டும் ''இவ்வசனங்களின் யதார்த்தத்தை கண்டுபிடிப்பவன் இறப்பதில்லை'' என்று சொன்னார். 2] யேசு சொன்னார் : ''தேடுபவன்...