குறிச்சொற்கள் புத்தெழுச்சித்தன்மை/ரொமாண்டிக்

குறிச்சொல்: புத்தெழுச்சித்தன்மை/ரொமாண்டிக்

நீலமும் இணையதளமும்

மதிப்பிற்குரிய ஜெயமோகன் அவர்களுக்கு, நீலப்பித்தில் இருந்து தெளிந்து விட்டீர்களா? உங்கள் இணைய தளமே அந்தப்பித்தினால் பல நாட்களாக ஆட்கொண்டிருந்தது. சில நேரம், என்ன இது அதீதமான உருக்கமாக இருக்கின்றதே என்று தோன்றியது. பிறகு நினைத்து...