குறிச்சொற்கள் புத்தம் சரணம்

குறிச்சொல்: புத்தம் சரணம்

புத்தம் சரணம்

காற்றில் மிதந்து வருகின்ற புத்தரின் கருணை மனதை நிறைக்கட்டும் அமைதி நிலவட்டும் J http://www.youtube.com/watch?v=6ZThJEzdzqo&feature=fvwrel http://www.youtube.com/watch?v=S5JAVk3Qwi8&feature=related ஜெயராமன் நாராயணசாமி