குறிச்சொற்கள் பிரையன் கிரீன்

குறிச்சொல்: பிரையன் கிரீன்

சார்பியல்-கடிதங்கள்

ஐன்ஸ்டினின் சூத்திரம் முற்றிலும் தவறானது என்றல்ல. அவரின் சூத்திரம் பிரபஞ்சவியலின் பல விஷயங்களை விளக்கப் போதுமானதாக இல்லை, காரணம் பல காரணிகளை இச்சூத்திரம் உள்ளடக்கவில்லை ஆகவே தோரயமானது; இச்சூத்திரத்தின் துல்லியம் போதவில்லை என்பதால்தான் அதன்...