குறிச்சொற்கள் பிருகத்பலத்வஜன்

குறிச்சொல்: பிருகத்பலத்வஜன்