முகப்பு குறிச்சொற்கள் பிரம்மாஸ்திரம்

குறிச்சொல்: பிரம்மாஸ்திரம்