குறிச்சொற்கள் பிரதிவிந்தியன்

குறிச்சொல்: பிரதிவிந்தியன்