குறிச்சொற்கள் பிரதமன்[சிறுகதை]

குறிச்சொல்: பிரதமன்[சிறுகதை]