குறிச்சொற்கள் பிரசன்ன விதானகே

குறிச்சொல்: பிரசன்ன விதானகே

முழுநிலவில் இருள் – சிவேந்திரன்

'புரஹந்த களுவர' பூரணநிலவில் இருட்டு என்ற இந்த சிங்கள மொழிப்படம் ஒரு செந்திரைப்படம்(classical film).வறட்சியால் பாதிக்கப்பட்ட மிகவும் பின் தங்கிய ஒரு சிங்கள கிராமம்.வன்னிஹாமி என்ற கண்பார்வையற்ற முதியவருக்கு மழைவரப்போவது தெரிகிறது.இராணுவத்தில் இருந்த...