குறிச்சொற்கள் பிடி [சிறுகதை]

குறிச்சொல்: பிடி [சிறுகதை]