குறிச்சொற்கள் பா.செயப்பிரகாசமும் மாற்றிதழ்களும்

குறிச்சொல்: பா.செயப்பிரகாசமும் மாற்றிதழ்களும்

வம்புகளும் படைப்பியக்கமும்

ஒரு முன்னாள் இடதுசாரியின் கடிதம் இந்தக்குரல்கள் சட்ட நடவடிக்கை சட்டநடவடிக்கை பற்றி… பா.செயப்பிரகாசம் பற்றி சட்டநடவடிக்கைகள் பற்றி அறுதியாக… சாதியமும் புரட்சிகரமும் பா.செயப்பிரகாசமும் மாற்றிதழ்களும் வசையே அவர்களின் உரிமைப்போர் அன்புள்ள ஜெ உங்கள் மீதான அவதூறுகள், வசைகளைப் பற்றி எழுதிவருகிறீர்கள். நீங்கள் குறிப்பிட்ட அந்த கண்டன அறிக்கையில்...