குறிச்சொற்கள் பால் சக்காரியா

குறிச்சொல்: பால் சக்காரியா