முகப்பு குறிச்சொற்கள் பால்ஹிகர்

குறிச்சொல்: பால்ஹிகர்