குறிச்சொற்கள் பாரதி தமிழ்ச்சங்கம்

குறிச்சொல்: பாரதி தமிழ்ச்சங்கம்

பாரதி தமிழ்ச்சங்கம்- கடிதங்கள்

அன்புள்ள ஜெயமோகன் அவர்களுக்கு, உங்கள் வலைப்பக்கத்தில் பாரதி தமிழ்ச்சங்கத்தின் மேல் அவதூறு பொழிந்திருக்கும் அரவிந்தன் கண்ணையன் என்பவரது வசைக்கடிதத்துக்கு பதில் அளிக்கும்பொருட்டு பாரதி தமிழ்ச்சங்கத்தின் தலைமைப்பொறுப்பில் உள்ள நான் இந்த மடலை எழுதுகிறேன். தமிழின் இலக்கிய...

பாரதி தமிழ்ச்சங்கம்- கடிதங்கள் பதில்

அன்புள்ள ஜெயமோகன் அரவிந்தன் கண்ணையன் என்பவர் பாரதி தமிழ்ச் சங்கம் குறித்து தெரிவித்துள்ள அவதூறை நீங்கள் வெளியிட்டிருக்கிறீர்கள். அதனால் உங்களுக்கும் அந்த கண்டனத்தில் உடன்பாடு இருக்கும் என்று நம்புகிறேன். அரவிந்தன் கண்ணையன் யார் என்பது குறித்தோ...