குறிச்சொற்கள் பாண்டியன் ஆழிநெடுவேலெறிந்த இளவழுதி

குறிச்சொல்: பாண்டியன் ஆழிநெடுவேலெறிந்த இளவழுதி