குறிச்சொற்கள் பல்லவர் வரலாறு

குறிச்சொல்: பல்லவர் வரலாறு

பல்லவர் எனும் தொடக்கம்

1944இல் வெளிவந்த மா.இராசமாணிக்கனாரின் ‘பல்லவர் வரலாறு’ தமிழில் முழுமையாகவும் சுருக்கமாகவும் பல்லவர் பற்றி எழுதப்பட்ட நல்ல அறிமுக நூல். வெவ்வேறு பாடநூல்கள் இன்னும் அதிகத் தரவுகளுடன் இன்னும் நம்பகத்தன்மையுடன் இருந்தாலும் இராசமாணிக்கனாரின் வரலாற்று...