குறிச்சொற்கள் பலிக்கல்[சிறுகதை]

குறிச்சொல்: பலிக்கல்[சிறுகதை]