குறிச்சொற்கள் பறக்கையில் ஒரு தோற்பாவை நிழல்கூத்து

குறிச்சொல்: பறக்கையில் ஒரு தோற்பாவை நிழல்கூத்து