முகப்பு குறிச்சொற்கள் பரீட்சித்

குறிச்சொல்: பரீட்சித்