குறிச்சொற்கள் பத்துலட்சம் காலடிகள் [சிறுகதை]

குறிச்சொல்: பத்துலட்சம் காலடிகள் [சிறுகதை]