குறிச்சொற்கள் நெய்தல் படைப்பாளிகள் அமைப்பு’

குறிச்சொல்: நெய்தல் படைப்பாளிகள் அமைப்பு’

நெய்தல் படைப்பாளிகள்

நண்பர் வறீதையா கன்ஸ்தண்டீன் மீனவ இளைஞர்களை ஒருங்கிணைத்து அவர்களில் இலக்கிய ஆர்வத்தையும் எழுத்தார்வத்தையும் உருவாக்கும்பொருட்டு ‘நெய்தல் படைப்பாளிகள் அமைப்பு’ அதன் மூன்றாண்டு நிறைவை கொண்டாடுகிறது. அந்த அமைப்பின் ஆரம்பகாலம் முதல் ஆர்வம் கொண்டிருக்கிறேன்....