குறிச்சொற்கள் நெடுஞ்சாலை புத்தரின் நூறு முகங்கள்

குறிச்சொல்: நெடுஞ்சாலை புத்தரின் நூறு முகங்கள்