முகப்பு குறிச்சொற்கள் நூறு நாற்காலிகள்/நூறுசிம்ஹாசனங்ஙள்

குறிச்சொல்: நூறு நாற்காலிகள்/நூறுசிம்ஹாசனங்ஙள்