குறிச்சொற்கள் நீலம் அட்டைகள்

குறிச்சொல்: நீலம் அட்டைகள்

நீலம் அட்டைகள்

நீலம் செம்பதிப்பு வெளியாகப்போகிறது. சிறிய நூலாகையால் முன்விலைத்திட்டம் இல்லை. செம்பதிப்பாக மட்டுமே முதலில் வெளிவரும். நாநூறுரூபாய் விலை இருக்கலாம். அதற்காக ஏ.வி.மணிகண்டன்- சண்முகவேல் வடிவமைத்த அட்டைகள் இவை அட்டைக்கு பொதுவாக வைக்கப்பட்ட விதிகள். கெட்டி...