குறிச்சொற்கள் நீங்கள் ஒரு கலகக்காரரா?

குறிச்சொல்: நீங்கள் ஒரு கலகக்காரரா?