குறிச்சொற்கள் நியால் ·பெர்குஸன்

குறிச்சொல்: நியால் ·பெர்குஸன்

இரு நூல்கள்

நம்மில் அறிஞர்கள் பலர் மேலைநாட்டுத் தரப்பில் எழுதுவதை திருப்பி எழுதுவதே அறிவார்ந்தது என்றும் நம் வரலாற்றை நாம் எழுதுவது முற்போக்காகனதல்ல, நாகரீகமானதுமல்ல என்றும் நம்புகிறார்கள்.