குறிச்சொற்கள் நித்யசைதன்ய யதி

குறிச்சொல்: நித்யசைதன்ய யதி