குறிச்சொற்கள் நான் கடவுள்

குறிச்சொல்: நான் கடவுள்

சிவோஹம்!

டம்மி