குறிச்சொற்கள் நம்பிக்கையாளன் [சிறுகதை]

குறிச்சொல்: நம்பிக்கையாளன் [சிறுகதை]