முகப்பு குறிச்சொற்கள் தேவை இரண்டாவது பகுத்தறிவியக்கம்

குறிச்சொல்: தேவை இரண்டாவது பகுத்தறிவியக்கம்