குறிச்சொற்கள் தேவாரம்

குறிச்சொல்: தேவாரம்

தேவாரம்

தேவாரம் பாடிய மூவர், சம்பந்தர், அப்பர், சுந்தரர்  மூவரும் வழிபட்ட கோயில்கள் பல. அவற்றுள், தேவாரப் பதிகம் பாடிப் பரவிய கோயில்கள் உள.தேவாரப் பதிகம் பாடிப் பரவிய கோயில்களுள்  275 கோயில்களுக்கான பதிகங்கள்...